Marek Drogosz

Short description

Ph.D., social cognitive and personality psychologist, Assistant Professor at SWPS University of Social Sciences and Humanities, Warsaw, Poland

Places of work

Assistant Professor (2001-...) at SWPS University of Social Sciences and Humanities, Warsaw, Poland

Summary of research

social cognition and communication: social categorizations and identities, stereotypes, essentialism, dehumanization, human rights, narratives, persuasion, dynamics and neural base of social cognitive processes

Research interests

Publications

Selected publications (by year):

Drogosz, M. (Ed.) (2018). Podzielony umysł społeczny: Polacy po ćwierćwieczu demokracji (Divided Social Mind: Poles after a Quarter-Century of Democracy). Warsaw: Liberi Libri.
Figueira-Putresza, P. & Drogosz, M. (2016). Perception of European identity and social diversity in Poland and other European countries. Social Studies, 15(2), 69-78.
Drogosz, M., Bilewicz, M., & Kofta, M. (Ed.) (2012). Poza stereotypy: Dehumanizacja i esencjalizm w postrzeganiu grup społecznych (Beyond Stereotypes: Dehumanization and Essentialism in Social Groups Perception). Warsaw: SCHOLAR.
Drogosz, M. (2012). Inflacja idei we współczesnej nauce (Inflation of ideas in the contemporary science. Psychologia Społeczna (Social Psychological Bulletin),  7, 224-226.
Bilewicz, M., Imhoff, R., &  Drogosz M. (2011). The humanity of what we eat: Conceptions of human uniqueness among vegetarians and omnivores. European Journal of Social Psychology, 41(2), 201-209.
Doliński, D. & Drogosz, M. (2011). Regulatory focus and voting. Journal of Applied Social Psychology, 41(11), 2673-2688.
Drogosz, M. (2008). Czy negatywne poprzedzanie może być użytecznym narzędziem w badaniach poznania społecznego? (Can negative priming be a useful tool in the social cognition research?). Psychologia Społeczna (Social Psychological Bulletin), 6, 64-72.
Drogosz, M. & Nowak, A. (2006). A neural model of mere exposure: The EXAC mechanism. Polish Psychological Bulletin, 37(1), 7-15.
Drogosz, M. (2006). Emocje jako dynamiczne aspekty poznania (Emotions as dynamic aspects of cognition). In M. Fajkowska-Stanik, M. Marszał-Wiśniewska & G. Sędek (Ed.), Podpatrywanie myśli i uczuć. Zaburzenia i optymalizacja procesów emocjonalnych i poznawczych. Nowe kierunki badań (Observing thoughts and feelings. Disorders and  optimization of emotional and cognitive processes. New directions of research) (p. 171-187). Sopot: GWP.
Drogosz, M. (Ed.) (2005). Jak Polacy przegrywają, jak Polacy wygrywają (How Poles fail, how Poles win). Sopot: GWP.
Drogosz, M. (2004). O sposobach ograniczenia wpływu stereotypów na myślenie (On the constraining of stereotype influence on thinking). In M. Kofta (Ed.), Myślenie stereotypowe i uprzedzenia: Mechanizmy poznawcze i afektywne (Stereotypical thinking and prejudice: Cognitive and affective mechanisms) (pp. 267-283). Warsaw: Polish Academy of Sciences.
Drogosz, M. (2003). Negatywne poprzedzanie jako narzędzie badania zaburzeń poznawczych (Negative priming as a tool for studying cognitive disorders). Studia Psychologiczne (Psychological Studies), 41, 37-59.
Drogosz, M. i Jaworski, M. (2001). PrimeCat: Neuronowy model konsekwencji primingu kategorialnego (PrimeCat: The neural model of categorical priming consequences). Przegląd Psychologiczny (Review of Psychology), 44, 255-267.
Drogosz, M. (2000). Negatywny priming a aktywacja struktury stereotypu (Negative priming and the stereotype structure activation). Studia Psychologiczne (Psychological Studies), 38, 139-160.
Kofta, M., Narkiewicz-Jodko, W., & Drogosz, M. (2000). Postrzegany consensus a skłonność do używania stereotypów (Perceived consensus and the tendency to use stereotypes). Studia Psychologiczne (Psychological Studies), 38, 93-117.